عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

دیوارهای خانه را به عکس تو آویزان کرده ام
دیوارهای خانه را به عکس تو آویزان کرده ام


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد
برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

گذشته


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد
تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مراقب فاصله ها باشید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند
واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود عکس نوشته عاشقانه
دانلود عکس نوشته عاشقانه


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..
زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..
مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg