عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-
-

گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست
گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..
زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو
هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس زیبا
-

عکس زیبا
-

نوشته های زیبا
-

عکس نوشته فلسفی
-
-
-

نوشته فلسفی
-


-