عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

آدمهای خوب،آدمهای بد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

axneveshteh


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی
تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد
برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-
-

عکس نوشته رویا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

گذشته


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد
تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند
واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg