عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی
خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری، شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است
مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،
اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری،
شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس زیبا
-

عکس نوشته عاشقانه
-

تصویر نوشته عاشقانه
-

عکس نوشته عاشقانه
-

اس ام اس تنهایی
-

تصویر نوشته تنهایی
-

سعدی
-
-


-