عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

دیوارهای خانه را به عکس تو آویزان کرده ام
دیوارهای خانه را به عکس تو آویزان کرده ام


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

آدمهای خوب،آدمهای بد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته جدید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

axneveshteh


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی
تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد
برگرد. من تنهایی زورم به تنهایی نمیرسد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-
-

رسیدن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عشق


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

axneveshteh


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر